Gezocht een nieuwe voorzitter voor de Raad van Toezicht van Utrecht Marketing. De leden van de Raad van Toezicht komen graag in contact met een ervaren, verbindende en betrokken kandidaat-voorzitter. Met de komst van de nieuwe voorzitter wenst de RvT de huidige goede sfeer, die open en op samenwerking is gericht, te continueren. Ieders expertise en inbreng wordt gewaardeerd. Het scherpen van de onderlinge discussie door het stellen van de juiste vragen kenmerkt de cultuur van de vergaderingen.

Inleiding

Utrecht Marketing is een partnerorganisatie, kennispartner en reputatiebouwer en brengt als verbinder partijen samen.

Het doel van Utrecht Marketing is Utrecht stad én regio internationaal op de kaart zetten als ‘kloppend hart van de gezonde samenleving’: de slimme, creatieve, gezonde, talentvolle en diverse stad. Utrecht Marketing zet zich daar samen met vele partners in de wijken, de stad en de regio voor in. Door méér partners te betrekken bij de marketing van de stad moeten de juiste nieuwe doelgroepen Utrecht (stad én regio) weten te vinden.

Utrecht Marketing zet zich in voor de bezoekersmarketing en de promotie van en deelname aan het Utrechtse cultuuraanbod. Daarnaast helpt ze (internationaal) talent aan te trekken evenals nieuwe bedrijven. Ook wil ze de trots onder de Utrechtse bewoners stimuleren. Op thema’s als inclusiviteit, duurzaamheid en de balans tussen groei en leefbaarheid speelt Utrecht Marketing een meer strategische rol.

Utrecht Marketing is de verbindende schakel tussen stedelijke partijen en coördineert de gezamenlijke inspanning op drie ambities:

 • Stimuleren van duurzame economische groei en verbeteren van het vestigingsklimaat.
 • Versterken van de inhoudelijke waarden van de stad (historie, kunst, cultuur, erfgoed, sport, talent) en Utrecht positioneren op het strategische thema ‘Gezond Stedelijk Leven’.
 • Uitdragen van het profiel en karakter van de stad(en regio): schaalgrootte, merkwaarden, netwerksamenleving.

De besturings-en toezichtfilosofie

De Raad van Toezicht van Utrecht Marketing heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur van Utrecht Marketing en op de algemene gang van zaken. Daarbij ziet de RvT erop toe dat dit gebeurt volgens de missie van de stichting en dat hierbij een uitstekende prestatie wordt geleverd.
De Raad van Toezicht staat de bestuurder terzijde door als sparringpartner en klankbord te fungeren. Zij richten zich bij het vervullen van hun taak naar het belang van Utrecht Marketing en vervullen hun rol op professionele en onafhankelijke wijze. De focus ligt op strategisch essentiële onderwerpen en de hoofdlijnen van beleid.
De Raad van Toezicht toont een zichtbare betrokkenheid bij bestuur, medewerkers en buitenwereld (stakeholders) door diverse relaties te onderhouden. Zij ziet toe op een veilige werkomgeving voor alle betrokkenen en geeft actief invulling aan de werkgeversrol.

De Raad van Toezicht van Utrecht Marketing bestaat uit zeven personen en vergadert vier tot zesmaal per jaar. Er wordt gewerkt met een remuneratiecommissie en een auditcommissie.

De Raad van Toezicht geeft invulling aan de jaarlijkse zelfevaluatie.

De toezichthouders van Utrecht Marketing ontvangen geenvergoeding voor hun werkzaamheden.

Expert gebieden voor de samengestelde Raad van Toezicht:

 • Marketing
 • Juridisch
 • Financieel
 • Cultureel
 • HRM
 • Ondernemerschap
 • Politiek/bestuurlijk

In zijn samenstelling waarborgt de Raad van Toezicht diversiteit, met aandacht voor leeftijd, culturele achtergrond en genderidentiteit.

Gewenst profiel van de voorzitter Utrecht Marketing

 • Aantoonbare ervaring in toezicht en bestuur
 • Bewezen succesvol in de rol van voorzitter
 • Betrokken bij en binding met de stad Utrecht
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Integer en onafhankelijk
 • Open, communicatief en toegankelijk
 • Verbindend, oplossingsgericht en constructief
 • Verantwoordelijk voor de samenstelling en het goed functioneren van de RvT als geheel
 • Voldoende tijd om tenminste vier tot zes keer per jaar te vergaderen, invulling te geven aan de adviesrol en activiteiten in de stad/regio bij te wonen.

Procedure

De Raad van Toezicht nodigt sollicitanten van harte uit om te reageren op de vacature. Sollicitaties worden vertrouwelijk en discreet behandeld.

De procedure wordt begeleid door extern adviseur Elisabeth Dielesen. Reacties in de vorm van een curriculum vitae en motivatie kunnen worden ingediend via elisabethdielesen@gmail.com Vragen kunnen worden gesteld via 06-29000231. Reageren kan tot 22 juli 2023.
Wij zien uit naar uw reactie.

Er wordt openbaar geworven via de aankondiging op de site van Utrecht Marketing en www.culturelevacatures.nl. Tevens wordt er gebruik gemaakt van het netwerk en de methode van headhunting van kandidaten. Stakeholders worden uitgenodigd om mee te denken en tips door te geven aan de extern adviseur.